top of page
  • SP Lwówek

Obiady 2022/2023


Zachęcamy do korzystania ze stołówki szkolnej!

W zakładce "Dokumenty" zamieszczony został regulamin stołówki oraz druki zgłoszeniowe.


Oto najważniejsze informacje:

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz emerytowani nauczyciele z placówek oświatowych w Gminie Lwówek.


2. Dziecko na obiady szkolne może być zapisane tylko przez Rodziców/Prawnych Opiekunów - po uprzednim wypełnieniu karty obiadowej.


3. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce określa dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

obiad dziecięcy (mniejsza porcja) – 6,00 zł

obiad młodzieżowy – 8,00 zł

obiad pracowniczy (osoba dorosła) – 10,00 zł4. Zastrzega się możliwość zmian, w porozumieniu z organem prowadzącym, regulaminu i kosztów obiadów w trakcie roku szkolnego.


5. Opłaty za posiłki uiszcza się wyłącznie przelewem na konto bankowe w tytule wpisując: imię i nazwisko osoby stołującej się, indywidualny numer ewidencyjny, miesiąc za który dokonywana jest płatność oraz rodzaj obiadu

(np. Jan Kowalski, nr 005, październik, młodzieżowy).

Uprasza się o bezwzględne przestrzeganie podanego wzoru zapisu.


6. Opłat dokonuje się w okresach miesięcznych za cały miesiąc z góry.


7. Nieprzekraczalny termin dokonywania wpłat – ostatni czwartek danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, którego opłata dotyczy. Wyjątkiem jest miesiąc wrzesień, za który wnoszenie opłaty następuje do dnia 8 września.


8. Wpłaty dokonane po wyznaczonym terminie (liczy się termin wpływu na konto) - nie będą przyjmowane, a obiady w nieopłaconym miesiącu nie będą wydawane.


9. Wysokość opłat za dany miesiąc będzie podawana do informacji z wyprzedzeniem na głównych drzwiach do budynku szkoły, w stołówce szkolnej oraz za pośrednictwem dziennika Librus (w szczególnych przypadkach telefonicznie).


10. Posiłki dla uczniów wydawane są do spożycia w stołówce szkolnej. W szczególnych przypadkach (choroba, wycieczka, zdarzenie losowe) istnieje możliwość odbioru posiłku "na wynos", pod warunkiem wcześniejszego poinformowania placówki.


11. W przypadku zgłoszonej nieobecności, koszt posiłku podlega odliczeniu w kolejnym cyklu rozliczeniowym. Warunkiem zwrotu jest poinformowanie placówki pod nr tel. 661 133 316 pierwszego dnia nieobecności do godziny 8:30.


12. W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów, należy pamiętać o wypełnieniu i przekazaniu „druku rezygnacji” do 25 dnia miesiąca poprzedzającego (wzór dostępny w zakładce "Dokumenty").

bottom of page